Начало

ГСС София

С постановление № 1171 от 24.09.1951 г. на МС, в което се констатират, от една страна, нарасналите нужди от горски посевни материали за целите на залесяването, и от друга страна, тяхното незадоволително качество Министерският съвет възлага на тогавашното Управление на горското стопанство да организира две семеконтролни станции. Така през ноември 1951 г. са създадени горските семеконтролни станции в гр.София и гр.Пловдив, като поделения на Управлението на горското стопанство при Министерския съвет. С това се поставя началото на организиран семеконтрол в областта на горското стопанство, като неговата задача е да се предпазят посевите, а оттам и производството на посадъчен материал за залесяване от рисковете, които носи използването на не окачествени семена с неясен произход. 

              Горска семеконтролна станция – София/ГСС – София/ е юридическо лице, специализирано териториално звено в структурата на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ.,

Териториалния обхват на дейност на ГСС – София, в съответствие с горско-административното деление на страната, обхваща териториите на  дейност на следните Регионални дирекции по горите: РДГ Берковица, РДГ Благоевград, РДГ Велико Търново, РДГ Кюстендил, РДГ Ловеч, РДГ Русе, РДГ София, РДГ Шумен.

Горските семеконтролни станции имат специфични функции в рамките на ИАГ, които произтичат от действащата законова уредба и заповедта за създаването им.

Предмет на дейност

·         Проучване, оценка, отбор и регистриране/отмяна/ на базови източници за добив на горски репродуктивни материали от горско-дървесни и храстови видове в горския фонд;

·         Селекционна категоризация в семепроизводствени насаждения;

·         Контрол, координация и съгласуване на лесовъдската дейност, свързана с лесоустройството, стопанисването и използването на горската семепроизводствена база, независимо от нейната собственост;

·         Водене на регистър на горската семепроизводствена база и поддържане на архив и база данни за нейното състояние. Предоставяне на информация за изготвяне на Обобщеният списък на одобрените базови източници в Република България.

·         Нанасяне границите на районите на произход за базовите източници  по дървесни видове;

·         Организиране и провеждане на фенологични наблюдения с цел установяване на степента на цъфтежа и семеносенето на горско-дървесните и храстови видове. Изготвяне на оценки и прогнози за очакваната реколта;

·         Извършване на предварителен анализ за установяване на годността на семенната реколта;

·         Контрол по събирането, произхода, производството, съхранението и движението на репродуктивните материали за залесяване и предсеитбена обработка в държавните горски разсадници;

·         Изпитване и определяне качествата на всички посевни и посадъчни материали от горско-дървесните и храстови видове и на тези от внос и за износ по отношение на тяхната чистота, кълняемост или жизнеспособност и др. Издаване на документи;

·         Участие в изпитването и контрола по интродукцията на нови горско-дървесни и храстови видове, сортове и клонове за залесяване;

·         Поддържане и обновяване на „генна банка” – семена от иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове, събрани от най-ценните популации;

·         Методично ръководство и контрол върху цялостния технологичен процес в семедобивните станции, хранилища и складове;

·         Организация и реализация на дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови научни технологии и разработки по отношение на горското семепроизводство;

·         Разработване и участие с проекти и програми пред регионални, национални и международни институции;

·         Консултации по действащата нормативна база и техниките и технологиите за производство на горски репродуктивни материали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Викторина: „Учим и знаем за българската гора“

   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Можете да проверите знанията си като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк.

Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от понеделник до петък

08,00 - 16,30

почивни дни: събота и неделя

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Регламент 995